Smiley verplaatst

De smiley op de Westzanerdijk is op verzoek van bewoners verplaatst naar een nieuwe locatie. De smiley hangt nu meer in de buurt van de Overtoom. Ook daar is maximaal 30 toegestaan! Omdat dit niet door iedereen wordt geëerbiedigd, is besloten de signaal functie ook daar z’n rol te laten spelen. Dit heeft wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk is het gelukt. Helaas is bij de verplaatsing iets mis gegaan, dus werkt de smiley nu niet optimaal. We hopen dat dit wel snel weer wordt gerepareerd. En in de tussentijd: Aan iedereen het verzoek de maximum snelheid te respecteren. Uw buren waarderen dit zeer!

Donderdag 5 februari Buurtvisie in Zaans Beraad

Op donderdag 5 feburari zal onze buurtvisie “Een dorp dicht tegen de stad aan” worden besproken door de raadsleden. Tot dusverre hebben we veel positieve reacties mogen ontvangen. Nu moeten we stappen maken naar de volgende stap: Verwezenlijking van de visie, met als ultiem doel het behoud en de versterking van het woonmilieu van onze buurt. Een buurt die haar plaats op de Zaanse agenda heeft, met aandacht voor (verkeers)veiligheid, waar een wooncarrière kan beginnen en eindigen, waar voldoende draagvlak is voor voorzieningen (mede door ze zelf te organiseren!) en het groen zelf en samen wordt onderhouden. Kortom, een buurt waarin het goed wonen is!

Enquête Fronikboerderij

Doe mee en steun de Belangenvereniging Westzanerdijk e.o. in het streven om de meest bijzondere locatie in de buurt te behouden voor de bewoners. Vul de enquête in of help ons zaterdag 31 januari met enquêteren. De Fronikboerderij Zaandam is de parel van onze buurt op de grens van stad en polder. Check de foto’s op de website.
Help mee en maak samen met ons de boerderij tot hét kloppend hart van onze Westzanerdijkbuurt.

https://nl.surveymonkey.com/s/fronikboerderij

Buurtvisie westzanerdijk e.o. “een dorp tegen de stad aan”

De buurtvisie Westzanerdijk en omgeving is de weergave van wat bewoners en ondernemers waarderen aan hun buurt en waar zij noodzaak, kansen en mogelijkheden tot verbetering zien. Bij de totstandkoming heeft de Belangenvereniging Westzanerdijk zich actief ingezet om zoveel mogelijk bewoners te bereiken en bij de visie te betrekken. Sommige maatregelen die vanuit de buurt gewenst zijn, kunnen afwijken van besluiten die de gemeente al genomen heeft. Juist daarom vraagt deze visie aandacht voor deze maatregelen. De buurt heeft namelijk het gevoel dat bij de besluitvorming, het perspectief van de bewoners/gebruikers niet voldoende is meegenomen in de overwegingen.

De Westzanerdijk en omgeving is een prachtige, groene buurt met een gevarieerde afwisseling in bebouwing. Overal langs de dijk heb je het zicht op de uitgestrekte weides van de Polder Westzaan. Langs de Ringweg heerst een landelijke sfeer.Het mooie is ook dat deze buurt dicht tegen het centrum van de stad aanligt. In deze visie laat de buurt zien waar haar bijzonderheden en kwaliteiten liggen, maar ook mogelijkheden tot verbetering om de leefbaarheid van de buurt voor de toekomst te behouden.

klik hier voor de volledige versie: Buurtvise Westzanerdijk

Geluidscontouren: brief van de Belangenvereniging Westzanerdijk

Belangenvereniging Westzanerdijk

aan:                Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

t.a.v. mr. H. Ziengs

Postbus 3007

2001 DA HAARLEM

plaats/ datum: Zaandam, 19 november 2014

betreft:            ontwerp besluit HW geluidzones 46891/46894

Geachte heer/mevrouw Ziengs,

Graag geven wij onze reactie op de bijstelling van de geluidzones Industrieterrein Westpoort en Hoogtij. Wij beperken onze reactie op de zaken die voor ons direct van belang zijn.

U stelt voor de geluidzones in mogelijkheden en bereik op te rekken. Wij keuren dit voorstel in de strengst mogelijke bewoordingen af. Nu al is het geluidniveau dat in onze buurt wordt ervaren van een dusdanig niveau dat negatieve gezondheidseffecten een rol spelen.

Geluid is voor mensen van enorm belang. Het kan heel prettig zijn als het om natuur of muziek gaat, maar hinderlijk als het langdurig, hard en ongewenst is. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelde in 2000: “Lawaai is een ernstige bedreiging van de gezondheid van mensen en verstoort de dagelijkse activiteiten van mensen op school, op werk, thuis en in hun vrije tijd”.

In onze buurt hebben we te maken met verschillende soorten van hinderlijk geluid. De twee meest pregnante zijn geluidoverlast van Schiphol en de industrieterreinen Westpoort (Westelijk Havengebied). Het geluid varieert van het piepen van bewegende kranen naar (hard!) onbestemd ruisgeluid tot het geluid van de diverse ‘lopende banden’ in en door het terrein, o.a. van de kolenoverslag, dat met een 24 uursbedrijf dag en nacht door gaat. Hinderlijk geluid overdag, maar opvallender in de avond en nacht. Daarnaast hebben wij in onze buurt te maken met lokaal geluid van bedrijvigheid en (vracht)verkeer.

In onze optiek doet de berekeningsmethodiek van geluid in dB(A) niet altijd recht aan de mate van geluidhinder die wordt ondervonden. Zeker bij een continue belasting met een hoog aandeel laagfrequent geluid, bij het Westelijk Havengebied zeker van toepassing, is de administratieve werkelijkheid niet overeenkomstig de ervaren werkelijkheid. Met dit belevingsverschil is in uw besluit in onze optiek geen rekening gehouden.

Los van het geluid ondervindt onze buurt ook hinder van stof, geur en andere vervuiling, mede door de overwegend heersende west-zuidwesterwind. Het is een veilige aanname dat onze buurt een zwaar milieu-belaste buurt genoemd kan worden. Milieubelasting die vooral van de Amsterdamse industrie afkomstig is, wordt op onze buurt afgewenteld.

Elk besluit dat ervoor kiest een zwaardere druk op onze buurt te leggen, kan niet anders worden beoordeeld als onevenwichtig. De belangen van onze buurt zijn in een dergelijk besluit onvoldoende op waarde geschat. U verbeeld dit zelf op onderstaande figuur, waarbij wordt aangetekend dat hierin niet is af te lezen hoe de cumulatie aan milieubelasting uitwerkt. Wel is duidelijk zichtbaar dat juist in onze buurt extra hinder voor bewoners onstaat.

Op een andere verbeelding (niet opgenomen) is te zien dat met uw maatregel meerdere schoollocaties in de 50dB(A) zone worden opgenomen. Dit effect van uw besluit zal gevolgen hebben namelijk voor de leerprestaties van onze jeugd. Op termijn zal aantasten van de leerprestaties gevolgen hebben voor de economische waarde van het geboden onderwijs.

Wij zien het belang van economische ontwikkeling. Gelet echter op de schade die onze buurt wordt aangedaan met voorgenomen besluit, hebben wij serieuze vraagtekens bij de economische balans bij dit besluit. De schade in verlies aan kwaliteit van leven, economische inzetbaarheid van inwoners en gevolgen voor natuur en milieu zijn in onze ogen groter dan de winst die zou kunnen ontstaan door verruiming van de geluidsnormen.

Als belangenvereniging spreken we namens onze leden en voor circa 2.500 bewoners nadrukkelijk de wens uit dat de economische stimulans van de gebieden Westpoort en Hoogtij op een andere wijze wordt ingevuld dan door middel van het verruimen van de milieubelasting naar de omgeving. Wij achten het reëel dat een economische impuls ook mogelijk wordt gemaakt door maatregelen die wel respect tonen voor de natuurlijke woonomgeving. De maatschappelijk economische schade die de verruimde geluidnormen zal veroorzaken, vertegenwoordigt o.i. een waarde die ook bijvoorbeeld via de grondprijs tot een wezenlijke impuls van de betreffende gebieden zal leiden.

Anno 2014 achten wij het tot de taak van de provincie om de taken “economische stimulering” en “milieu- en leefbaarheid bescherming” met elkaar te verenigen. Niet, zoals u nu met uw besluit doet, de een ten koste van de ander stimuleren.

Mocht u wensen uw besluit niet aan te passen, dan worden wij graag geïnformeerd over de wijze waarmee u meent aan te kunnen tonen dat uw besluit in tegenstelling tot onze inschatting wel evenwichtig is genomen. Tot die tijd verwachten wij niets anders dan dat u uw besluit intrekt.

Met hoogachtende groet,

Belangenvereniging Westzanerdijk e.o.

Paul Siderius, voorzitter

p/a secretariaat,

Spil 31

1507 CW ZAANDAM.

Werkgroep

Werkgroep

De werkgroep Verkeer zal in samenwerking met het bestuur vorm en inhoud geven aan een voorstel ter verbetering van de huidige verkeerssituatie. Samen gaan we op zoek naar veel meningen en ideeën. Aanleiding vormt de onaanvaardbare verkeersoverlast op de Westzanerdijk, de Ringweg en de Aris van Broekweg. Veel bewoners maken zich ernstig zorgen over de toegenomen onveiligheid binnen onze 30-km gebieden. Het is zaak dat veel bewoners gaan participeren in de ontwikkeling van een BV WSTZNRDK-verkeersvoorstel. Hierin zal onze visie en oplossingsgerichtheid duidelijk naar voren komen. In dit proces delen we de voortgang met de gemeente om de haalbaarheid van veranderingen/verbeteringen te vergroten.

Update omtrent werkzaamheden

Werkzaamheden

Westerwindpad: nieuwbouw brug

De nieuwe Westerwindpadbrug is op 27 juli 2012, na een vertraging van 13 weken, eindelijk geopend voor gebruik. De werkzaamheden aan de nieuwe brug zijn nog niet volledig afgerond maar gelukkig is het Westerwindpad en vooral de Fronikboerderij weer eenvoudig bereikbaar. De tijdelijke dam naar de Verzetsheldenbuurt zal eind augustus worden vewijderd. Voor een uitgebreid overzicht met foto’s, bewonersbrieven, krantenartikelen en (re-)acties van de BV WSTZNRDK klik hier

Schavenbuurt: riolering

In de Schavenbuurt heeft HVC ondergrondse afvalcontainers geplaatst en op deze plek is de straat heringericht. De gemeente is in de Schavenbuurt momenteel bezig met de aanleg van een nieuwe riolering.

Westzanerdijk: riolering

Omdat nog niet alle woningen aan de Westzanerdijk zijn aangesloten op het persriool, gaat de gemeente Zaanstad hier in 2012 werk van maken. Doel was om dit voor 2013 gerealiseerd te hebben. Het gaat om woningen vanaf de nummers

Het persriool ligt al sinds 2006 in de grond maar een deel van de woningen is nog niet aangesloten. De voorgenomen maatregel heeft gezorgd voor onduidelijkheid, onrust en financiële consequenties onder de huiseigenaren die gedwongen worden tot aansluiting. Een aantal betrokken bewoners heeft i.s.m. de BV WSTZNRDK een actieve werkgroep opgericht en er is sinds november 2011 al een berg werk verzet. We trekken samen op in de contacten met de gemeente om dit rioolproject kritisch te volgen. Doel is het zo goed mogelijk beschermen van de individuele en collectieve bewonersbelangen.

(link naar presentatie, powerpoint)