Categorie archief: Uncategorized

Reactie B&W op buurtvisie

Burgemeester en Wethouders (B&W) hebben op verzoek van de Raad gereageerd op onze buurtvisie die wij als buurt en belangenvereniging hebben ingediend. In ieder geval is op serieuze wijze gekeken naar onze voorstellen. Bij de reactie heeft B&W onze voorstellen ingediend in drie categorieën: Passen in beleid en dus uitvoerbaar, niet passend in beleid maar wel passend in nieuw beleid, niet passend in huidige en toekomstig beleid. De eerste categorie heeft veel te maken met groen. Met behulp van het beleid rondom de groenadoptie kunnen wij als buurt een aantal plekken – waarover onvrede bestaat ten aanzien van de kwaliteit – zelf gaan beheren. Op die manier kunnen we zelf onze buurt groen en mooi houden. B&W stelt daarbij dat er geen geld is om de gemeente zelf het beheer op een hoger niveau te laten uitvoeren. Het is zelf doen, of een lagere kwaliteit accepteren.

In de reactie van B&W is ook te lezen dat zij voornemens is de Houtveld (fiets) tunnel open te houden. Dat is een belangrijke winst voor de buurt! In de bijgeleverde notitie staan nog wat haken en ogen, maar de insteek is open houden. Ambtelijk mag voor de haken en ogen naar oplossingen worden gezocht. Een voorbeeld van een voorstel dat B&W op termijn wil overnemen is de ‘verkleuring’ van de Aris van Broekweg. Door meer bestemmingen toe te staan zal de straat een levendiger karakter kunnen krijgen. Dit vraagt echter nog veel werk in regelgeving. De bestaande bedrijven moeten – ook in de visie van de Belangenvereniging – hun ruimte voor een goede bedrijfsvoering houden. Afstemming van de behoeftes van de bedrijven aan nieuwe bestemmingsmogelijkheden zal enige tijd vergen. Belangrijk vindt de Belangenvereniging ook dat B&W heeft aangegeven te gaan werken aan het herstel van vertrouwen tussen gemeente en de bedrijven.

Een voorbeeld van een voorstel dat B&W niet overneemt is de bouw van het gebouw “De Watergang” langs de Houtveldweg ter hoogte van de braak De Wiel (AVIA-meer). Op dit punt zullen wij de Raad vragen een andere uitkomst van de afweging te kiezen. En uiteraard zullen wij bij komende bestemmingsplannen bezwaar maken tegen deze bouw. Het gebouw is in geen enkel door burgers in te zien plan gepubliceerd geweest, dus die fase zal nog komen.

Al met al zijn we als Belangenvereniging niet ontevreden met de reactie van het college. We zien een paar belangrijke beleidswijzigingen zoals bij de fietstunnel. Ook zie we dat B&W de ruimte biedt zaken in de buurt zelf op te pakken. Dat dit nog zonder budget moet is een zaak die we verder willen oppakken. Na de buurtvisie is een heuse buurtbegroting een volgende stap om de zorg voor de eigen buurt te kunnen beïnvloeden. In ieder geval hebben we bewezen met de Belangenvereniging van wezenlijke invloed te kunnen zijn op het beleid van de gemeente. Dat is een felicitatie aan ons allen. Immers, de Belangenvereniging zijn we samen!

Collegebesluit reactie college buurtvisie Westzanerdijk eo

Collegevoorstel reactie college buurtvisie Westzanerdijk eo

Bijlage 1 Matrix buurtvisie Westzanerdijk

Bijlage 2 Notitie fietstunnel Houtveldweg

Bijlage 3 Buurtvisie Westzanerdijk eo

Meer over braak De Wiel: http://onh.nl/nl-NL/verhaal/2867/de-wiel-bij-zaandam

Advertenties

Smiley verplaatst

De smiley op de Westzanerdijk is op verzoek van bewoners verplaatst naar een nieuwe locatie. De smiley hangt nu meer in de buurt van de Overtoom. Ook daar is maximaal 30 toegestaan! Omdat dit niet door iedereen wordt geëerbiedigd, is besloten de signaal functie ook daar z’n rol te laten spelen. Dit heeft wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk is het gelukt. Helaas is bij de verplaatsing iets mis gegaan, dus werkt de smiley nu niet optimaal. We hopen dat dit wel snel weer wordt gerepareerd. En in de tussentijd: Aan iedereen het verzoek de maximum snelheid te respecteren. Uw buren waarderen dit zeer!

Donderdag 5 februari Buurtvisie in Zaans Beraad

Op donderdag 5 feburari zal onze buurtvisie “Een dorp dicht tegen de stad aan” worden besproken door de raadsleden. Tot dusverre hebben we veel positieve reacties mogen ontvangen. Nu moeten we stappen maken naar de volgende stap: Verwezenlijking van de visie, met als ultiem doel het behoud en de versterking van het woonmilieu van onze buurt. Een buurt die haar plaats op de Zaanse agenda heeft, met aandacht voor (verkeers)veiligheid, waar een wooncarrière kan beginnen en eindigen, waar voldoende draagvlak is voor voorzieningen (mede door ze zelf te organiseren!) en het groen zelf en samen wordt onderhouden. Kortom, een buurt waarin het goed wonen is!

Enquête Fronikboerderij

Doe mee en steun de Belangenvereniging Westzanerdijk e.o. in het streven om de meest bijzondere locatie in de buurt te behouden voor de bewoners. Vul de enquête in of help ons zaterdag 31 januari met enquêteren. De Fronikboerderij Zaandam is de parel van onze buurt op de grens van stad en polder. Check de foto’s op de website.
Help mee en maak samen met ons de boerderij tot hét kloppend hart van onze Westzanerdijkbuurt.

https://nl.surveymonkey.com/s/fronikboerderij

Buurtvisie westzanerdijk e.o. “een dorp tegen de stad aan”

De buurtvisie Westzanerdijk en omgeving is de weergave van wat bewoners en ondernemers waarderen aan hun buurt en waar zij noodzaak, kansen en mogelijkheden tot verbetering zien. Bij de totstandkoming heeft de Belangenvereniging Westzanerdijk zich actief ingezet om zoveel mogelijk bewoners te bereiken en bij de visie te betrekken. Sommige maatregelen die vanuit de buurt gewenst zijn, kunnen afwijken van besluiten die de gemeente al genomen heeft. Juist daarom vraagt deze visie aandacht voor deze maatregelen. De buurt heeft namelijk het gevoel dat bij de besluitvorming, het perspectief van de bewoners/gebruikers niet voldoende is meegenomen in de overwegingen.

De Westzanerdijk en omgeving is een prachtige, groene buurt met een gevarieerde afwisseling in bebouwing. Overal langs de dijk heb je het zicht op de uitgestrekte weides van de Polder Westzaan. Langs de Ringweg heerst een landelijke sfeer.Het mooie is ook dat deze buurt dicht tegen het centrum van de stad aanligt. In deze visie laat de buurt zien waar haar bijzonderheden en kwaliteiten liggen, maar ook mogelijkheden tot verbetering om de leefbaarheid van de buurt voor de toekomst te behouden.

klik hier voor de volledige versie: Buurtvise Westzanerdijk

Bijeenkomst ‘Veiligheid in de buurt’ goed bezocht en krijgt een vervolg…

BV WSTZNRDK heeft op 22 mei een themabijeenkomst georganiseerd met de titel: ‘Veiligheid in de buurt’ waarvoor Rolf Heek, de nieuwe wijkagent en wijkmanager Petra Lindenborn, speciaal waren uitgenodigd. Het was vooral de bedoeling om buurtbewoners en de nieuwe wijkagent te laten kennismaken. Onderwerpen als sociale veiligheid, verkeersveiligheid, burgernet, criminaliteit en vooral de aanpak van jeugdoverlast zijn ter sprake gekomen. De circa 30 aanwezige buurtbewoners hebben veel geklaagd en gerichte vragen gesteld naar aanleiding van groeiend onbegrip over het gebrek aan actie/reactie na klachtenmelding. Negatieve ervaringen in de buurt zijn gemeld aan de wijkagent en er is door allen geluisterd naar mogelijkheden om te komen tot oplossingen. De aanwezigheid van de wijkmanager was prettig omdat er nu een vervolgbijeenkomst gaat komen met een aantal bewoners om samen sommige situaties te verbeteren.

Bestemmingsverkeersgebied

Verkeersbesluit Westzaan verandert onze buurt in bestemmingsverkeersgebied

De onaangekondigde invoering en de onduidelijke betekenis van het gemeentelijke besluit om te komen tot een bestemmingsverkeersgebied in een groot deel van onze buurt is opnieuw een goed voorbeeld van slecht werk zonder communicatie naar betrokkenen. Eind 2011 is er opeens een verkeersbord geplaatst op de Houtveldweg t.h.v. de kruising Aris van Broekweg.
Dit bord geeft aan dat onze buurt behoort tot bestemmingsverkeersgebied. BV WSTZNRDK is nooit geïnformeerd over de besluitvorming. Naar aanleiding van onze klachtenbrief is er een gesprek geweest met de verantwoordelijke beleidsmedewerker Verkeer.

foto verkeersbord bestemmingsgebied 20120708_183556

 

 

 

 

 

2012-12-12 BV WSTZNRDK, reactie en vragen verkeersbesluit bestemmingsgebied

Onderstaande schriftelijke reactie is de gemeentelijke uitleg:

Het verkeersbesluit Westzaan geldt voor het gebied dat omsloten wordt door de Provinciale weg 246 (langs de Nauernasche vaart, de rotonde Blankenburg) De Westzanerweg, Hoofdtocht en de Houtveldweg. Van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 09.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur is het niet toegestaan om dit gebied binnen te rijden zonder een bestemming in het gebied te hebben. Het is tijdens deze periode dus niet toegestaan om bijvoorbeeld de Aris van Broekweg in te rijden om naar de Hoofdtocht, Communicatieweg of Zaandammerweg (in Assendelft) te rijden. Uitzondering: Voor bestemmingsverkeer geldt het verbod niet. Dat betekent dat je er gewoon in mag rijden als je in het gebied woont, op bezoek gaat, iets weg moet brengen of ophalen op een adres in het gebied. Ook tijdens de spitsuren die op de borden staan. Inrijden vanaf de Houtveldweg is dus wel toegestaan als u een bestemming heeft aan de Westzanerdijk, Ringweg, Zuideinde, Kerkbuurt, Overtoom, Nauerna enz.