Alle berichten door Paul Siderius

Reactie B&W op buurtvisie

Burgemeester en Wethouders (B&W) hebben op verzoek van de Raad gereageerd op onze buurtvisie die wij als buurt en belangenvereniging hebben ingediend. In ieder geval is op serieuze wijze gekeken naar onze voorstellen. Bij de reactie heeft B&W onze voorstellen ingediend in drie categorieën: Passen in beleid en dus uitvoerbaar, niet passend in beleid maar wel passend in nieuw beleid, niet passend in huidige en toekomstig beleid. De eerste categorie heeft veel te maken met groen. Met behulp van het beleid rondom de groenadoptie kunnen wij als buurt een aantal plekken – waarover onvrede bestaat ten aanzien van de kwaliteit – zelf gaan beheren. Op die manier kunnen we zelf onze buurt groen en mooi houden. B&W stelt daarbij dat er geen geld is om de gemeente zelf het beheer op een hoger niveau te laten uitvoeren. Het is zelf doen, of een lagere kwaliteit accepteren.

In de reactie van B&W is ook te lezen dat zij voornemens is de Houtveld (fiets) tunnel open te houden. Dat is een belangrijke winst voor de buurt! In de bijgeleverde notitie staan nog wat haken en ogen, maar de insteek is open houden. Ambtelijk mag voor de haken en ogen naar oplossingen worden gezocht. Een voorbeeld van een voorstel dat B&W op termijn wil overnemen is de ‘verkleuring’ van de Aris van Broekweg. Door meer bestemmingen toe te staan zal de straat een levendiger karakter kunnen krijgen. Dit vraagt echter nog veel werk in regelgeving. De bestaande bedrijven moeten – ook in de visie van de Belangenvereniging – hun ruimte voor een goede bedrijfsvoering houden. Afstemming van de behoeftes van de bedrijven aan nieuwe bestemmingsmogelijkheden zal enige tijd vergen. Belangrijk vindt de Belangenvereniging ook dat B&W heeft aangegeven te gaan werken aan het herstel van vertrouwen tussen gemeente en de bedrijven.

Een voorbeeld van een voorstel dat B&W niet overneemt is de bouw van het gebouw “De Watergang” langs de Houtveldweg ter hoogte van de braak De Wiel (AVIA-meer). Op dit punt zullen wij de Raad vragen een andere uitkomst van de afweging te kiezen. En uiteraard zullen wij bij komende bestemmingsplannen bezwaar maken tegen deze bouw. Het gebouw is in geen enkel door burgers in te zien plan gepubliceerd geweest, dus die fase zal nog komen.

Al met al zijn we als Belangenvereniging niet ontevreden met de reactie van het college. We zien een paar belangrijke beleidswijzigingen zoals bij de fietstunnel. Ook zie we dat B&W de ruimte biedt zaken in de buurt zelf op te pakken. Dat dit nog zonder budget moet is een zaak die we verder willen oppakken. Na de buurtvisie is een heuse buurtbegroting een volgende stap om de zorg voor de eigen buurt te kunnen beïnvloeden. In ieder geval hebben we bewezen met de Belangenvereniging van wezenlijke invloed te kunnen zijn op het beleid van de gemeente. Dat is een felicitatie aan ons allen. Immers, de Belangenvereniging zijn we samen!

Collegebesluit reactie college buurtvisie Westzanerdijk eo

Collegevoorstel reactie college buurtvisie Westzanerdijk eo

Bijlage 1 Matrix buurtvisie Westzanerdijk

Bijlage 2 Notitie fietstunnel Houtveldweg

Bijlage 3 Buurtvisie Westzanerdijk eo

Meer over braak De Wiel: http://onh.nl/nl-NL/verhaal/2867/de-wiel-bij-zaandam

Smiley verplaatst

De smiley op de Westzanerdijk is op verzoek van bewoners verplaatst naar een nieuwe locatie. De smiley hangt nu meer in de buurt van de Overtoom. Ook daar is maximaal 30 toegestaan! Omdat dit niet door iedereen wordt geëerbiedigd, is besloten de signaal functie ook daar z’n rol te laten spelen. Dit heeft wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk is het gelukt. Helaas is bij de verplaatsing iets mis gegaan, dus werkt de smiley nu niet optimaal. We hopen dat dit wel snel weer wordt gerepareerd. En in de tussentijd: Aan iedereen het verzoek de maximum snelheid te respecteren. Uw buren waarderen dit zeer!

Donderdag 5 februari Buurtvisie in Zaans Beraad

Op donderdag 5 feburari zal onze buurtvisie “Een dorp dicht tegen de stad aan” worden besproken door de raadsleden. Tot dusverre hebben we veel positieve reacties mogen ontvangen. Nu moeten we stappen maken naar de volgende stap: Verwezenlijking van de visie, met als ultiem doel het behoud en de versterking van het woonmilieu van onze buurt. Een buurt die haar plaats op de Zaanse agenda heeft, met aandacht voor (verkeers)veiligheid, waar een wooncarrière kan beginnen en eindigen, waar voldoende draagvlak is voor voorzieningen (mede door ze zelf te organiseren!) en het groen zelf en samen wordt onderhouden. Kortom, een buurt waarin het goed wonen is!

Enquête Fronikboerderij

Doe mee en steun de Belangenvereniging Westzanerdijk e.o. in het streven om de meest bijzondere locatie in de buurt te behouden voor de bewoners. Vul de enquête in of help ons zaterdag 31 januari met enquêteren. De Fronikboerderij Zaandam is de parel van onze buurt op de grens van stad en polder. Check de foto’s op de website.
Help mee en maak samen met ons de boerderij tot hét kloppend hart van onze Westzanerdijkbuurt.

https://nl.surveymonkey.com/s/fronikboerderij